Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych  zasadach będzie można składać online od 1 lipca (drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: Emp@tia  , PUE  ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

W przypadku wniosku złożonego po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.

– Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019r.

– Złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.

– Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.

– Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.)

Od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego już nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego  rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących  dziecko.

500+ online

Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną już w lipcu, mają do wyboru trzy kanały online – wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Warto podkreślić, że na ministerialnym portalu Emp@tia zostały udostępnione przyjazne kreatory wypełniania wniosków o wszystkie świadczenia dla rodzin. Są to bardzo czytelne i przejrzyste narzędzia, które umożliwiają wykonanie tego zadania w prosty, a wręcz intuicyjny sposób.

Świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, z tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1). matce lub ojcu dziecka

2). opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

3). opiekunowi prawnemu dziecka

4). dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenia przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1). dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2). dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3). pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4). członkowi rodziny przysługuje za granica na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku, gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji . Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej-o ile wnioskodawca wskazał go we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

500+ a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej , funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
 
INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 25.05.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest otwarty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup