Asystent Rodziny

GRUPA WSPARCIA ORGANIZOWANA PRZEZGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROKOWEJ

 • Zachęcamy do udziału w Grupie wsparcia osób z asystentury rodzin. Spotkania będą odbywały się począwszy od czerwca 2022r, cyklicznie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 16.30 w siedzibie GOPS w Krokowej ul. Wejherowska 3, sala nr 11.

Idea grupy wsparcia:

 • Idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy korzystanie z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia ( emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji wzajemnej motywacji do działań.
 • Korzystny wpływ takiej grupy opiera się na zaangażowaniu uczestników, na gotowości osób uczestniczących do wprowadzenia zmian w swoich rodzinach.
 • W skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby, które są objęte wsparciem i pomocą asystenta rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość, uzyskania i dawania wsparcia w konkretnych problemach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów codziennych).

Formy działania grupy wsparcia :

 • Dzielenie się osobistymi doświadczeniami.
 • Dyskusja.
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestiach i sytuacjach.
 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa:

 • Uzyskanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji napięcia ( stresu).
 • Pogłębienie wglądu w siebie ( wzrost świadomości, przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, wartości, celów, a także rozpoznawanie własnych zasobów i zrozumienie ograniczeń).

Serdecznie zapraszamy

Niezbędnych informacji udzielają asystenci rodzin;

Anita Kohnke- Tel 58 675-41-37,

Elżbieta Koss- Tel 58 675-41-35Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji zadań związanych ze wsparciem rodziny, która przechodzi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Poszukujemy kandydatów, którzy bezinteresownie chcieliby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach przy współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania rodziny lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka. Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego ( zgodnie z art. 30 ust.).

Zadania Rodziny Wspierającej;

Pomoc rodzinom, które maja trudności w opiece i wychowywaniu dzieci, jak i również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Pomagają w oparciu o własne zasoby, umiejętności i posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom w rodzinie wspieranej;
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
 • pomocą dzieciom w nauce;
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Kontakt z asystentami rodzin;


Anita Kohnke – 58 675 41 37

Elżbieta Kos – 58 675 41 35

w Krokowej