REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (dodatek gazowy 2024 r.)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się odbiorcy paliw gazowych będący osobami fizycznymi,którzy jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystują urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Odbiorca paliw gazowych to odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego i w którym zamieszkuje.

Paliwa gazoweto gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30czerwca 2024 r.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT za rok 2024należy złożyć nie później niż do dnia 30września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.


Prawo do refundacji podatku VAT przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł netto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca
i gospodarująca.

Gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące.

Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o refundację podatku VAT za rok 2023 należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Aktualne wzory wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe:

1. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

2. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.