Świadczenie 40 zł

„40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była już zmieniana kilkukrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyło również art. 13, który określał zasady przyznawania i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zmiany do ustawy

Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie.

Kolejna nowelizacja ustawy  weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 r., zmiany dotyczą również art.13, który określa zasady przyznawania  i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy mianowicie:

  1. Podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres od 24 lutego 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku w terminie do 15 lipca  2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

  • Podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL oraz status UKR, składają wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022 roku w terminie do 31 lipca 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

  1. od dnia 1 lipca 2022r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca, od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Wnioski złożone z uchybieniem terminów wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 pozostawia się bez rozpoznania.

w Krokowej