Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują:
⦁ do ukończenia 18 roku życia;
⦁ do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
⦁ bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem niezbędnym do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie KRYTERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 725,00 zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2018/2019) oraz 800,00 zł netto na osobę w rodzinie (naokres zasiłkowy 2019/2020). Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Świadczenie z funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe      utrzymanie  lub została umieszczona w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński;

Do wniosku dołączamy:
1. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenie powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
3. Zaświadczenie od komornika prowadzącego sprawę egzekucyjną z zakresu niealimentacji o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018.
4.W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
5.Oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy członków rodziny, którzy osiągnęli takie dochody.
6.Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
– formie opłacanego podatku,
-wysokości przychodu,
-stawce podatku,
-wysokości opłaconego podatku
-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
8. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
9. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
10. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

w Krokowej