Dodatek energetyczny

Od dnia 1 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( tj. Dz. U z 2019 r. poz.2133)
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia  2020 r.. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego :

1.  prowadzonego przez osobę samotną wynosi –  10,94 zł miesiąc
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł miesiąc
3. składającego się co najmniej z 5 osób wynosi – 18,23 zł miesiąc

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3.

Wzór wniosku  jest dostępny poniżej.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

w Krokowej