Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gmina Krokowa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024”.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY KROKOWA: 213.714,32 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego

Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe założenie:

minimum 70% uczestników Programu mają stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024”

Osoby zainteresowane spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej      

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/675-41-35 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc
58/675-41-35 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska
58/675-41-35 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann
58/675-41-37 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska
58/675-41-37 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios                                                                                      

w Krokowej