Instrukcja i informacje dotyczące sposobu funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane  z procedurą „ Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Zaleca się:

– działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,

-przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informacje do Policji i ustalić dalszy ciąg postępowania,

– bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury (Niebieskie Kart)dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej

– w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie  stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2

– po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby co do której istnieje podejrzenia że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy  – preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosując przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc- preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny o ile to możliwe za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego lub prawnego w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej

– preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy mailowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzić w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (poz.522)

– w sprawach szczególnych  i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie  możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki jednorazowe rękawiczki, czy płyny dezynfekujące).

W zakresie działań skierowanych do rodzin objętych procedurą ,,Niebieskie Karty’’ 

 zaleca się:

– monitorować sytuacje rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę ,,Niebieskie Karty’’ jak i osobom                          i rodzinom doświadczającym przemocy;

– kontakty osobiste jeżeli to możliwe zastąpić np. kontaktami telefonicznymi (jednakże biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy prowadzić w ten sposób aby nie wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy);

– zobowiązać osobę doświadczająca przemocy w rodzinie i będąca w procedurze ,,Niebieskie Korty’’

Do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji;

– kontaktować się np. telefonicznie z osoba podejrzewaną o stosowanie przemocy i będącą   w procedurze ,,Niebieskie Korty’’ w celu min. motywowania do powstrzymywania się stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach stosowania przemocy;

– w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszać konieczność interwencji Policji;

– szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objąć rodzinę, w których została wszczęta procedura ,,Niebieskie Karty’’ w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w związku  z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych dzieci nie mają obecnie kontaktu z pracownikami szkół /przedszkoli/żłobków (min. systematycznie monitorować stan bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywować osoby podejrzane o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informować o konsekwencjach czynów przemocowych, o ile to możliwe utrzymywać systematyczne kontakty z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka np. babcia, ciocia, sąsiadka);

– ponadto stosować zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze.

W zakresie działań pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo –wychowawcze zaleca się:

– rozeznanie bieżącej sytuacji rodzin, które zostały objęte szczególna pracą socjalna np. za pomocą kontaktu telefonicznego biorąc po uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa pracownika socjalnego, a także bezpieczeństwa osób trzecich z którymi może mieć on styczność w środowisku jaki i w drodze do niego;

– monitorowanie sytuacji w rodzinach w szczególności w zakresie:

• zapewnienia przez rodzinę produktów żywnościowych i ciepłego posiłku;

• stanu zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom opieki medycznej w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba;

• zapewnienie dzieciom środków higienicznych do codziennego użytku;

W rodzinach, w których istnieje podejrzenie wystąpienia zagrożenia dobra, życia lub zdrowia dzieci rekomendowane jest zwrócenia się o pomoc np. funkcjonariuszy Policji, którzy zweryfikują sytuacje tych rodzin.

Procedura Niebieskie Karty w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych

Wstęp

Podstawą prawną działania w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych jest art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym członkowie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach swoich obowiązków służbowych. Zapis ten skutkuje tym, że sposób postępowania w ramach procedury NK jest analogiczny jak w przypadku innych obowiązków służbowych. Jeżeli zatem pracodawca wprowadza zmiany organizacyjne w miejscu pracy oznacza to, że dotyczą one również udziału w procedurze NK. Z jednej strony nie ma zatem możliwości zawieszenia procedury NK, z drugiej sposób realizacji procedury podlega tym samym ograniczeniom co wykonywanie innych obowiązków służbowych. 

Zamieszczone poniżej informacje biorą pod uwagę dwie podstawowe okoliczności: 

– braki kadrowe w poszczególnych jednostkach i instytucjach w znaczący sposób uniemożliwiają bieżące realizowanie obowiązków;

– całkowite zaprzestanie realizowania zadań z zakresu procedury NK spowoduje w przyszłości spiętrzenie procedur bieżących z odłożonymi do realizacji w czasie. W celu uniknięcia owego spiętrzenia należy w miarę możliwości nawet częściowo wypełniać zadania w procedurze NK. 

 1. Wszczęcie procedury

Podstawa prawna wszczęcia procedury NK nie ulega zmianie. W dalszym ciągu w przypadku podejrzenia występowania przemocy na osobach reprezentujących pomoc społeczną, Policję, oświatę, ochronę zdrowia czy przedstawicieli GKRPA ciąży obowiązek wszczęcia procedury NK. Problemem może być jednak wypełnienie obowiązku wypełnienia formularza NK – A w obecności osoby doznającej przemocy. Wobec istotnego (lub całkowitego) ograniczenia kontaktów osobistych należy przyjąć możliwość zapewnienia obecności poprzez kontakt telefoniczny lub inny na odległość (komputerowy). Jeżeli z osobą doznającą przemocy nie mam możliwości kontaktu, a informacja o przemocy pochodzi z innego źródła (świadkowie, wiadomość anonimowa) i jest na tyle konkretna, że pozwala zidentyfikować osoby, których dotyczy wskazanie występowania przemocy należy rozważyć wszczęcie procedury NK z pominięciem osoby doznającej przemocy (paragraf 2 ust. 4 rozporządzenia NK). 

 • Wypełnienie karty C

Co do zasady wypełnienie druku NK – C odbywa się na posiedzeniu w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą. Jednocześnie paragraf 8 ust. 5 rozporządzenia NK przewiduje zasadę realizacji zadań również w przypadku niestawiennictwa tej osoby. Tak skonstruowany przepis zakłada, że osoba co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo uczestniczyć w czynności wypełnienia druku NK – C. Aby to prawo jej zapewnić wypełnienie druku następuje w terminie, w którym zostaną zniesione wszelkie ograniczenia w kontaktowaniu się lub udział tej osoby będzie zapewniony poprzez kontakt telefoniczny lub inny zdalny. 

 • Wypełnienie karty D – podobnie jak w przypadku NK – C wypełnienie karty może się odbyć poprzez kontakt telefoniczny lub inny zdalny. W przypadku braku takiej możliwości termin wypełnienia druku należy odłożyć w czasie do ustania obostrzeń w kontaktach osobistych. 
 • Posiedzenia grup roboczych/zespołów interdyscyplinarnych

Posiedzenia nie mogą co do zasady odbywać się w tradycyjnej formule. Należy zatem podejmować próbę posiedzeń realizowanych na odległość w miarę możliwości związanych z absencją w pracy poszczególnych członków grup roboczych/zespołów interdyscyplinarnych. Jeżeli posiedzenie nie może się odbyć należy sporządzić notatkę służbową z informacją o przyczynach niemożności odbycia posiedzenia oraz wskazaniu przybliżonego terminu ponownej próby odbycia posiedzenia. 

 • Realizacja planu pomocy

Wszelkie działania zaplanowane do realizacji odbywają się na zasadach obowiązujących w danej jednostce. Jeżeli zatem zaplanowano konsultacje psychologiczne, rodzinne, prawne lub inne i umożliwiono ich odbywanie w systemie telefonicznym to należy podjąć próbę ich realizację. Dla części osób doznających przemocy konieczność ciągłego przebywania w miejscu zamieszkania uniemożliwia swobodny kontakt telefoniczny. W takiej sytuacji pomoc musi zostać odłożona w czasie. Należy jednak zadbać o to, aby osoba doznająca przemocy uzyskała informację o możliwości konsultacji telefonicznej. 

Realizacja procedury NK przez Policję, w tym dzielnicowych podlega ograniczeniom właściwym ze względu na wewnętrzne regulacje obowiązujące w Policji. Przy braku możliwości kontaktu osobistego dzielnicowi pozostają w kontakcie telefonicznym z osobami objętymi procedurą. 

 • Procedury sądowe. 

W większości przypadków odwołuje się posiedzenia sądowe. Nie dotyczy to jednak spraw związanych bezpośrednio z przemocą w rodzinie takich jak nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia miejsca zamieszkania (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) oraz odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Zakończenie

Ograniczenie przemieszczenia się ludności oraz zalecenie przebywania w miejscu zamieszkania jest szczególnie trudne dla osób doznających przemocy w rodzinie. Z tego powodu wszelkie ograniczenia w realizacji procedur pomocowych i interwencyjnych nie mogą sprowadzać się do pozbawienia jakiejkolwiek ochrony. Bez względu na rodzaj wprowadzanych ograniczeń prawo nie przewiduje zaprzestania obowiązywania prawa karnego oraz wszelkich procedur chroniących życie i zdrowie obywateli. Jednocześnie osoby niosące pomoc będąc z istoty wykonywania swego zawodu w większym stopniu zobowiązane do kontaktu z dużą grupą osób muszą zachować ostrożność i dbałość o własne bezpieczeństwo. Z jednej strony wielu czynności nie da się wykonać na odległość. Jednak sytuacja skłania do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnej formy kontaktu. Możliwe, że wypracowane w sytuacji kryzysowej sposoby pracy pozwolą w przyszłości usprawnić obowiązujący model pracy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA GRUPY PSYCHOEDUKACYJNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zaprasza osoby, które doświadczyły bądź doświadczają przemocy, albo po prostu chcą poszerzyć swoją w wiedzę na temat przemocy.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3, pokój nr 4, od 24 października 2022r. o godz. 16.30 w każdy poniedziałek.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej:

Brygida Mruk tel. 58 675-41-37
Kamila Jezierska tel. 58 675-41-37
Monika Wiśnios tel. 58 675-41-37
Danuta Szwarc tel. 58 675-41-35
Angelika Hallmann tel. 58 675-41-35

Czym są  grupy wsparcia i kto jest ich adresatem?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy  mają  charakter  formalny
i organizowane są przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby. Grupy takie mogą mieć  charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także
w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.     

Cel główny programu:

 1. zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw;
 2. wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych, sprawczości i podmiotowości;

Plan programu grupy psychoedukacyjnej:

 1. rozpoznanie sytuacji osoby doświadczającej przemocy, zdefiniowanie problemu, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo;
 2. psychoedukacja ukierunkowana na potrzeby, emocje i uczucia;
 3. odbudowanie sił obronnych organizmu; praca nad emocjami, myślami automatycznymi, przekonaniami kluczowymi; rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny oraz przeformułowania ich;
 4. motywowanie do podjęcia własnych działań, nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia;
 5. odbudowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, praca na zasobach;
 6. psychoedukacja mająca na celu uświadomienie zjawiska cykliczności i faz przemocy;
 7. zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizm stosowania przemocy, charakterystyka zachowań i metod oddziaływania osób  stosujących przemoc;
 8. mity dotyczące stereotypowego myślenia na temat zjawiska przemocy, związane nałogiem zniewolenia- rola kobiety i mężczyzny w związku;
 9. rozumienie psychologicznych i społecznych skutków doznawanej przemocy, omówienie destruktywnego wpływu przemocy w rodzinie na dzieci, konsekwencje wzrastania
  w rodzinie destrukcyjnej;
 10. nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim;
 11. nauka umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu;
 12. pomoc w psychologicznym uniezależnieniu się od sprawcy przemocy, aby rozpocząć samodzielne życie;
 13. nauka umiejętności asertywnego stawiania granic, rozpoznanie i korzystanie z posiadanych zasobów, nauka konstruktywnych zachowań obronnych;
 14. rozpoznanie współuzależnienia w związku oraz nauka wychodzenia z niego.

w Krokowej