Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. z 2019 poz.2133)

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust.1.

Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej.Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 • Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod uwagę brana jest normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny). Powierzchnia ta w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  • 35 m2 dla 1 osoby,
  • 40 m2 dla 2 osób,
  • 45 m2 dla 3 osób,
  • 55 m2 dla 4 osób,
  • 65 m2 dla 5 osób,
  • 70 m2 dla 6 osób,
  • w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku najmu lub podnajmu części lokalu mieszkalnego, za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal.

Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku zajmowaniem lokalu mieszkalnego tj.:

 1. czynsz,
 2. koszty eksploatacji i remontów
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. centralne ogrzewanie
 5. ciepła woda
 6. zimna woda
 7. odbiór nieczystości płynnych
 8. odbiór nieczystości stałych

Nie stanowią wydatków, o których mowa powyżej, wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Procedury przyznawania dodatku oraz wymagane dokumenty:

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna  złożyć wniosek w tej sprawie w Gminnym Ośrodku Pomocy Pomocy Społecznej w Krokowej ul. Wejherowska 3  wraz z następującymi dokumentami:

 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowę najmu, akt notarialny,
 2. wyliczenie czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku – wystawione przez zarządcę lub właściciela budynku,
 3. rachunki stwierdzające poniesione opłaty (dot. miesiąca, w którym składany jest wniosek) z tytułu zimnej wody, nieczystości stałych – w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty,
 4. zaświadczenie o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w trzech pełnych miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku wyliczonych w następujących sposób:
  a) osoby zatrudnione na umowę:o pracę, zlecenie, o dzieło tj.  przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, (chyba że zostały one już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu)
  b) emeryci lub renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych – odcinki ZUS lub decyzje, lub potwierdzenie wysokości otrzymywanego świadczenia na wniosku świadczenia na wniosku
  c) osoby bezrobotne – potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzanej  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki zdrowotnej
  e) osoby pobierające świadczenia z GOPS dokonują potwierdzenia na wniosku wysokości otrzymywanych świadczeń
  f) w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów – oświadczenie złożone w obecności pracownika
  g) osoby prowadzące gospodarstwo rolne – decyzję o podatku rolnym dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych
  h) młodzież ucząca się – zaświadczenie o wynagrodzeniu uczniowskim (praktyki), stypendia
 5. przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy
 6. dowód osobisty do wglądu

Zał. 1 – Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zał. 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Inne informacje (uwagi)

Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa powyżej, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy jest uprawniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje także w wyniku stwierdzenia w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji
a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on
w stanie uiścić wydatki związane z zajmowaniem lokalu, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby, lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Osoba, która pobiera dodatek mieszkaniowy ma obowiązek opłacać na bieżąco należności za zajmowany lokal. Zarządca budynku ma obowiązek powiadomić organ wypłacający dodatek mieszkaniowy, jeżeli zaległości czynszowe obejmują pełne 2 miesiące. W takim przypadku następuje wstrzymanie wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego. Jeżeli osoba ureguluje powstałe zaległości w okresie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, kwota wstrzymanego dodatku zostanie wypłacona. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w wyznaczonym okresie 3 miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot
w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego)

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 13.10.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częściowo zamknięty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup