Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, w związku z czym od dnia 1 lipca br., realizacją programu „Dobry Start” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez Portal informacyjno – usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.
Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany będą obowiązywać już od sierpnia 2019r.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie dzieci uczących się do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie  zmian w programie „Dobry start” chodzi przede wszystkim o objęcie świadczeniem również uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Objęci świadczeniem zostaną wszyscy uczniowie, bez względu na typ szkoły. Nie przewidziano natomiast żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie. Wciąż granicą będzie 20. rok życia oraz 24. w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Uwaga, wnioski o świadczenie „Dobry start” na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane będą tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).

Rozporządzenie wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Wniosek o świadczenie dobry start – obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w  wysokości 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia lub dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole  do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl (w przypadku problemów z otwarciem strony, kliknij zaawansowane -> otwórz stronę) oraz przez bankowość elektroniczną i PUE ZUS a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tut. ośrodku przy ul. Wejherowskiej 3 w Krokowej.

Wniosek składa mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po 30 listopada będą pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie 300+ otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych od 1 września Ośrodek, będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Na świadczenie „Dobry start” nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie 300+ nie przysługuje

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

w Krokowej