Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Od 1 lutego  2021 roku drogą elektroniczną, czyli przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, natomiast drogą tradycyjną, czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku.

Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca xf rolex datejust mens rolex calibre 2836 2813 116200bfaj danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Prawo do świadczenia wychowawczego od 2021 roku będzie ustalone od 1 czerwca  do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

500plus online

Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną mają do wyboru trzy kanały online – wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Warto podkreślić, że na ministerialnym portalu Emp@tia zostały udostępnione przyjazne kreatory wypełniania wniosków o wszystkie świadczenia dla rodzin. Są to bardzo czytelne i przejrzyste narzędzia, które umożliwiają wykonanie tego zadania w prosty, a wręcz intuicyjny sposób.

Świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, z tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)matce lub ojcu dziecka

2). opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

3). opiekunowi prawnemu dziecka

4). dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenia przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1). dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2). dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3). pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4). członkowi rodziny przysługuje za granica na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku, gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji . Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał go we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

500+ a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej , funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2022 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2022 r.

w Krokowej