INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do 15 września danego roku szkolnego. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do 15 października danego roku szkolnego.

Odpowiednio wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów netto za miesiąc sierpień należy  dostarczyć w w/w terminie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3, pokój nr 10.

2. Kto może otrzymać stypendium szkolne.
a) stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
b) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego, ( obecnie jest to kwota 600 zł netto).

3. Stypendium szkolne przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałych na terenie gminy Krokowa)
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie Gminy Krokowa).

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:
a) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki ( do 18 roku życia)
b) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4. Stypendium socjalne nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Krokowa,
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Kto może złożyć wniosek o stypendium socjalne.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
– wniosek rodziców,
– pełnoletniego ucznia
– dyrektora szkoły

6. Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia  społeczne określone w odrębnych przepisach,
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie  przepisów o systemie oświaty,
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
– świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)
– świadczenia Dobry Start (tzw. 300 +)

7. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) zaświadczenie z pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy finansowej,
d) oświadczenie osoby o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej),
e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, stosowne zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
f) zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
g) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
h) wniosek z wypełnionym numerem konta bankowego, na które przekazywane będzie stypendium szkolne.

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ który przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2230)

Dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod nr tel. 58 675 41 29

lub w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

ul. Wejherowska 3

w godzinach:

poniedziałek – środa     od 7.30 do 15.30
czwartek                               od 7.30 do 17.00
piątek                                     od 7.30 do 14.00

w Krokowej