Wszystkie wpisy, których autorem jest Dariusz Kaleta

Ograniczenia w dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej dla petentów od 13 października 2020 roku

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej wprowadził ograniczenia w dostępności
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej:

1)    Kontakt z pracownikami jest możliwy przede wszystkim w formie elektronicznej lub telefonicznie;

2)    Podania, wnioski i inne pisma należy dostarczać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłek pocztowych lub skrzynki ePUAP, w tym w miarę możliwości przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej – zgodnie z właściwymi przepisami;

3)    Dopuszcza się składanie pism i dokumentów bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej poprzez pozostawienie ich w specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynce pocztowej wystawianej w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej. Poczta wpływająca do Ośrodka poprzez skrzynkę podawczą jest wyciągana po 24 godz. i stemplowana aktualną datą wpływu.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej od dnia 13 października 2020 r.
do odwołania

PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM I ZOSTAJE CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY DLA PETENTÓW.

Kontakt z poszczególnymi pracownikami Ośrodka będzie możliwy drogą telefoniczną:

Kierownik GOPS

Danuta Mroczkowska –  nr tel. 58 675-41-32

Główna Księgowa

Elżbieta Naczk – nr tel.58 774-22-63

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny

1. Ewelina Dettlaff – Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – nr tel.58 675-41-29
2. Dorota Lasek – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – nr tel.58 675-41-36
3. Paulina Dettlaff-Kasprzak – Referent ds. świadczeń wychowawczych – nr tel.58 675-41-29
4. Agnieszka Kwidzińska – Referent ds. świadczeń wychowawczych – nr tel.58 675-41-36
5. Ewelina Brzozowska – Starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych  – nr tel.58 675-41-29

Pracownicy socjalni

1. Maria Belgardt – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-36
2. Brygida Mruk – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-37
3. Angelika Hallmann – Pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35
4. Danuta Szwarc – Pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35
5. Monika Wiśnios – Pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-37
6. Kamila Jezierska – Starszy specjalista pracy socjalnej – nr tel. 58 675-41-37

Młodszy asystent rodziny

1. Anita Kohnke  – nr tel. 58 675-41-35
2. Elżbieta Kos  – nr tel. 58 675-41-36

Referent ds. finansowo-kadrowych i zamówień publicznych

Dominika Dominik – nr tel. 58 675-41-37

Pomoc administracyjna

Kajetan Bergmann –  nr tel.58 675-41-36
Małgorzata Królikowska – nr tel. 58 675-41-35

oraz drogą elektroniczną e-mail : gops@krokowa.pl

W sytuacji gdy nie ma możliwości załatwienia sprawy w sposób zdalny możliwa jest bezpośrednia obsługa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej po wcześniejszym ustaleniu celu wizyty i jej terminu z merytorycznym pracownikiem Ośrodka.

Zarządzenie: ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROKOWEJ z dnia 12 października 2020 r.

PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami w czasie pandemii

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii koronawirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć. Wnioski o pomoc finansową można składać online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl.

Z programu skorzystać mogą niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona co uniemożliwiło korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 min złotych. O wypłatę mogą starać się. nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Specjalne środki Funduszu przeznaczone zostały również na dofinansowanie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zaoferują dodatkową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50% wydatków danego powiatu na ten cel, do kwoty 100 tys. zł.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w czasie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Informacja Wójta Gminy Krokowa

Referaty Urzędu Gminy w Krokowej: Finansów i Budżetu, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości od 16 marca 2020 roku będą nieczynne dla interesantów do odwołania.

Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego będą pracowały w ograniczonym zakresie
Kontakt z urzędnikami będzie możliwy drogą mailową oraz telefonicznie, zgodnie z bazą adresową dla poszczególnych referatów. Wszelkie pisma kierowane do urzędu przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje również przyjmowanie interesantów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielanie pomocy prawnej będzie możliwe wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Od 17 marca czasowo zostają zamknięte punkty kasowe w Urzędzie Gminy. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat za śmieci można dokonywać bez prowizji w placówce Bankowej Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Za utrudnienia przepraszam, o wszelkich zmianach w pracy Urzędu będę informował na bieżąco.

Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 1.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii