PROGRAM „DOBRY START” NA NOWYCH ZASADACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, w związku z czym od dnia 1 lipca br., realizacją programu „Dobry Start” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez Portal informacyjno – usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa w dniu 26.06.2021 r., od godziny 9:00-14:00 ( dodatkowy termin 30.06.21 r., od godziny 16-18-tej ) będzie wydawało żywność otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Osoby , które w maju 2021 r., nie odebrały w terminie żywności otrzymają należne artykuły w czerwcu 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r . oraz skrócenia dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę – tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ustalonego zarządzeniem 18/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej z dnia 02 września 2013 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota.

§ 2

Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy w 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.05.2021 r., tym samym obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin, w następujący sposób: :

– Dzień 04.06.2021 r. (piątek) wyznaczam dniem wolnym od pracy.

– W dniu 02.06.2021 r. (środa) – skracam pracę do godz. 14:00.

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa w dniu 15.05.2021 r., od godziny 9:00-14:00 ( dodatkowy termin 19.05.21 r., od godziny 16-18-tej ) będzie wydawało żywność otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020