Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej uprzejmie informuje. że dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Zmiana kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 2, ust. 2c i ust. 2f  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przy ustalaniu  prawa do świadczeń na okres świadczeniowy od 01.10.2023r. do 30.09.2024r. obowiązujące kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 1.209 zł miesięcznie.

Jednocześnie przypominamy, że na nowy okres wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczeń rodzinnych

można składać:

 • od dnia 01.07.2023r. – drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Emp@tia;
 • od dnia 01.08.2023r. – osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach jego pracy.

Lista ważnych telefonów

 • 116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • 800 70 22 22 całodobowy telefon dla osób w kryzysie psychicznym,
 • 116 123– telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • 22 484 88 01antydepresyjny telefon zaufaniaFundacji ITAKA,
 • 22 484 88 04telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA,
 • 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Rodzina wspierająca – informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji zadań związanych ze wsparciem rodziny, która przechodzi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z realizacją tego zadania poszukujemy kandydatów, którzy bezinteresownie chcieliby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych przy współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania rodziny, lecz aktywną pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt z uwagi na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Ośrodka Pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego ( zgodnie z art. 30 ust.).

Zadania rodziny wspierającej:

Pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak i również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Pomagają w oparciu o własne zasoby, umiejętności i posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom w rodzinie wspieranej,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielanie wskazówek w takich kwestiach jak gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym. Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Kontakt z asystentami rodzin:
Anita Kohnke – 58 675 41 37
Elżbieta Kos – 58 675 41 35

w Krokowej