Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Szkoła dla Rodziców ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zaprasza rodziców i opiekunów, którzy doświadczyli bądź doświadczają trudności w wychowywaniu dzieci albo po prostu chcą poszerzyć swoje umiejętności w wiedzę na temat wychowywania dzieci na warsztaty „Szkoły dla rodziców”.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul.Wejherowska 3, sala nr 11, od 10 października 2022r. o godz 16.00 w każdy poniedziałek.

Głównym założeniem spotkań jest poszerzenie umiejętności rodziców i ich wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych.

Program opiera się na cyklu książek A. Faber, E. Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” .

Zajęcia obejmują 10 spotkań – raz w tygodniu

Tematyka zajęć

1. Spotkanie- „ Poznanie się, kontakt, integracja”.
2. Spotkanie – „Granice”.
3. Spotkanie – „ Uczucia część pierwsza”.
4. Spotkanie – „ Uczucia część druga”.
5. Spotkanie – „Zachęcanie dziecka do współpracy”.
6. Spotkanie – „Kary”.
7. Spotkanie – „ Rozwiązywanie problemów i konfliktów”.
8. Spotkanie – „ Zachęcanie do samodzielności”.
9. Spotkanie – „ Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról”.
10. Spotkanie – „ Pomocna pochwała i zachęta”.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Bliższych informacji udzielają asystenci rodzin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Anita Kohnke- asystentrodziny1@gops.krokowa.pl tel- 721-935 -562

Elżbieta Kos asystentrodziny@gops.krokowa.pl tel- 721-935-561

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1.      osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2.      osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został  określony w rozporządzeniu  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1712)                                                                                      

Druki wniosków  są  dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej lub na stronie internetowej ośrodka.

Wzór wniosku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001712/O/D20221712.pdf

Wnioski można składać:

·         elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej  (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

·         tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej , przy ul. Wejherowskiej 3 84-110 Krokowa tj. od poniedziałku do środy w godzinach     od 7:30 do 15:30, w czwartki od godziny 7:30 do godziny 17:00 i w piątki od godziny 7:30 do  godziny 14:00.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pracownicy GOPS w Krokowej zwracają się z prośbą o składanie wypełnionych wniosków w siedzibie ww. ośrodka w pokoju nr 3 i nr10.

 Nr telefonów do pracowników  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej którzy będą przyjmować i rozpatrywać wnioski

Telefon: 58 675 41 36

Telefon: 58 675 41 29

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że uległy zmianie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Terminy składania wniosków:

  1. do dnia 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres od 24 lutego 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

  1. do dnia 31 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL oraz status UKR, składają wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

  1. od dnia 1 lipca 2022r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca, od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Wnioski złożone z uchybieniem terminów wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 pozostawia się bez rozpoznania.

Kontakt telefoniczny:  58 675-41-37, 58 675-41-35

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gminy Krokowa

Informujemy, że od lipca 2022 r. Gmina Krokowa uruchomiła bezpłatny telefon wsparcia dla mieszkańców gminy Krokowa pod którym można uzyskać pomoc psychologa.

Linia służy osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami wynikającymi m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemocy, depresji.

O każdym problemie warto rozmawiać.

Psycholog czeka na Twój telefon.

Pomoc będzie świadczona we wtorki oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00 pod numerem telefonu 662-783-639

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KROKOWA

W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krokowej  zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Krokowa.

W ramach pomocy psychologicznej świadczona jest pomoc doraźna dzieciom potrzebującym wsparcia. Poradnictwo psychologiczne realizowane jest w języku ukraińskim, nastawione na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmianą otoczenia i kręgu kulturowego.

Pomoc jest realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej. Terminy i godziny spotkań są ustalane indywidualnie.

Osoby potrzebujące wsparcia dla dzieci obywateli Ukrainy mogą zgłaszać chęć skorzystania z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Wejherowska 3 w Krokowej lub pod numerami telefonu 58 675 41 37, 58 675 41 35 w godzinach pracy Ośrodka:

od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:30
czwartek w godz. 7:30 – 17:00
piątek w godz. 7:30 – 14:00

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, які перебувають у ГРМІНИ КРОКІВ

У зв’язку з бойовими діями, які відбуваються на території України, Комунальний центр соціального захисту населення м. Крокова надає безкоштовну психологічну допомогу дітям громадян України, які проживають на території ґміни Крокова.

У рамках психологічної допомоги надається невідкладна допомога дітям, які потребують підтримки. Психологічні консультації надаються українською мовою, спрямовані на зменшення стресу, пов’язаного з війною та необхідністю переїзду, а також на зміну середовища та культури.

Допомога надається в Комунальному центрі соціального захисту у Крокові. Дати та години зустрічей встановлюються індивідуально.

Люди, які потребують підтримки дітей громадян України, можуть повідомити про своє бажання скористатися психологічною допомогою безпосередньо за адресою Центру за адресою: вул. Wejherowska 3 у Крокові або за телефонами 58 675 41 37, 58 675 41 35 у робочий час Центру:

з понеділка по середу з 7:30 – 15:30

четвер з 7:30 – 17:00

П’ятниця з 7:30 – 14:00

w Krokowej