INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa w dniu 26.06.2021 r., od godziny 9:00-14:00 ( dodatkowy termin 30.06.21 r., od godziny 16-18-tej ) będzie wydawało żywność otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Osoby , które w maju 2021 r., nie odebrały w terminie żywności otrzymają należne artykuły w czerwcu 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r . oraz skrócenia dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę – tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ustalonego zarządzeniem 18/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej z dnia 02 września 2013 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota.

§ 2

Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy w 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.05.2021 r., tym samym obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin, w następujący sposób: :

– Dzień 04.06.2021 r. (piątek) wyznaczam dniem wolnym od pracy.

– W dniu 02.06.2021 r. (środa) – skracam pracę do godz. 14:00.

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa w dniu 15.05.2021 r., od godziny 9:00-14:00 ( dodatkowy termin 19.05.21 r., od godziny 16-18-tej ) będzie wydawało żywność otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent ?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • `w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

https://duw.pl/download/1/38140/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021-1607011377.pdf

Dodatkowe założenie:

minimum 70% uczestników Programu mają stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.  skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

a/dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

b/osobami o znacznym stopniu niepełnoprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków . Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin, którzy sprawują opiekę lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnoprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym , która :

a/ ma niepełnosprawność sprzężoną /złożoną,
b/ wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c/ stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa—edycja-2021-1607013027.pdf

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej :

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 13.10.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częściowo zamknięty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup