Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany będą obowiązywać już od sierpnia 2019r.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie dzieci uczących się do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie  zmian w programie „Dobry start” chodzi przede wszystkim o objęcie świadczeniem również uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Objęci świadczeniem zostaną wszyscy uczniowie, bez względu na typ szkoły. Nie przewidziano natomiast żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie. Wciąż granicą będzie 20. rok życia oraz 24. w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Uwaga, wnioski o świadczenie „Dobry start” na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane będą tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).

Rozporządzenie wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Wniosek o świadczenie dobry start – obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – od 1 września do 15 września 2019 r.
Wyjątkiem są  słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, którzy składają wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej, pokój nr 10. Obsługą spraw zajmuje się Ewelina Brzozowska (tel.: 58 6754129).

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start”, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 oraz świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane:

 

– elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 

Aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat świadczeń należy dochować w/w terminów.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3, pokój nr 10 i 3 oraz pod numerami tel. 58 675-41-29, 58 675-41-36

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnianie wniosków (numery PESEL, nr rachunku bankowego, dokładna nazwa i  adres szkoły do której uczęszcza dziecko) co znacznie usprawni proces ich przyjmowania i pozwoli uniknąć Państwu oczekiwania w kolejce.