Rodzina wspierająca – informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji zadań związanych ze wsparciem rodziny, która przechodzi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z realizacją tego zadania poszukujemy kandydatów, którzy bezinteresownie chcieliby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych przy współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania rodziny, lecz aktywną pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt z uwagi na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Ośrodka Pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego ( zgodnie z art. 30 ust.).

Zadania rodziny wspierającej:

Pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak i również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Pomagają w oparciu o własne zasoby, umiejętności i posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

  • organizowaniem czasu wolnego dzieciom w rodzinie wspieranej,
  • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocą dzieciom w nauce,
  • udzielanie wskazówek w takich kwestiach jak gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym. Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Kontakt z asystentami rodzin:
Anita Kohnke – 58 675 41 37
Elżbieta Kos – 58 675 41 35