Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1.      osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2.      osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został  określony w rozporządzeniu  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1712)                                                                                      

Druki wniosków  są  dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej lub na stronie internetowej ośrodka.

Wzór wniosku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001712/O/D20221712.pdf

Wnioski można składać:

·         elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej  (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

·         tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej , przy ul. Wejherowskiej 3 84-110 Krokowa tj. od poniedziałku do środy w godzinach     od 7:30 do 15:30, w czwartki od godziny 7:30 do godziny 17:00 i w piątki od godziny 7:30 do  godziny 14:00.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pracownicy GOPS w Krokowej zwracają się z prośbą o składanie wypełnionych wniosków w siedzibie ww. ośrodka w pokoju nr 3 i nr10.

 Nr telefonów do pracowników  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej którzy będą przyjmować i rozpatrywać wnioski

Telefon: 58 675 41 36

Telefon: 58 675 41 29